Regionen: Sjukvård & regional utveckling

Regionen ska vara ett län präglat av mångfald, bra miljö, hållbar utveckling, goda arbets-, utbildnings- och utvecklingsmöjligheter, tillgänglig kollektivtrafik, utbyggd infrastruktur, aktiva idéburna organisationer och ett rikt kulturliv.

Region Västernorrland står inför stora utmaningar. Det handlar om långa väntetider och köer i vården, personalbrist i länets verksamheter, resursbehov i primärvården och nödvändigheten av en ekonomi som är i balans. Det behövs ordning och reda med en god styrning av regionens verksamheter.

Förtroendet för regionen hos befolkning måste öka. En stabil ledning är viktigt för att skapa den arbetsro och trygghet i organisationen som behövs för att möta de stora utmaningarna som finns inom hälso- och sjukvården.

En ekonomi i balans är en grundläggande förutsättning för att långsiktigt kunna upprätthålla och förbättra förtroendet för Region Västernorrland. Detta måste klaras inom befintliga resurser, därför säger vi nej till skattehöjning under mandatperioden.

Personalbristen och stafettberoendet måste brytas. Detta är det mest centrala problemet både för sjukvården och för ekonomin. Personalbristen och stafettberoendet ska motverkas för sjukvården och för ekonomin. Personalbristen och stafettberoendet ska motverkas genom att Region Västernorrland blir en bättre arbetsgivare, med tydligare styrning genom hela organisationen.

Primärvården i länet är underfinansierad i relation till andra län och i relation till behovet hos länets befolkning. Primärvården behöver få ett större utrymme i länets hälso- och sjukvårdsbudget och kommer att prioriteras i kommande budgetarbete. En bättre finansierad primärvård har möjlighet att på ett mer effektivt sätt avlasta specialistvården och bidra till kortare vårdköer.

Vårdbehovet hos våra mulitisjuka äldre är stort. Regionens arbete på detta område ska intensifieras. Psykiska ohälsan särskilt bland unga behöver mötas. Primärvårdens kompetens kring att hantera psykisk ohälsa bland barn och ungdomar stärks. Familjecentraler behöver öppnas i hela länet i samverkan och dialog med kommunerna.

Nya digitala tekniker och hjälpmedel behöver fortsätta utveckla vården och för att minska administration och frigöra mer tid till vård.

De utmaningar som Region Västernorrland står inför kräver nya lösningar och att ideologiska skillnader på regional nivå läggs åt sidan under den kommande mandatperioden. Samarbetet bygger på en gemensam syn kring vilka utmaningar som Region Västernorrland står inför samt områden som behöver förbättras för att säkerställa en trygg och säker vård, en ekonomi i balans och ett län i utveckling.

Tillsammans bildar Liberalerna, Moderaterna och Socialdemokraterna en tydlig majoritet som de kommande fyra åren ska arbeta för Västernorrlands invånares bästa, på både kort och lång sikt.


Liberal politik för sjukvård och regional utveckling

Vår liberala sjukvårdspolitik utgår från befolkningens behov av vård, din frihet att kunna välja bort det som inte är bra och möjlighet för den som jobbar inom vården att kunna välja arbetsgivare.

Fem liberala förslag för bättre hälso- och sjukvård


1. Satsa på primärvården och förebyggande vård

 • Mer pengar till primärvården
 • Fler familjecentraler och ökad samverkan mellan kommun och region
 • Inför primärvårdscentra med 1:a linjeansvar för psykisk ohälsa
 • Låt alla välja husläkare och börja med äldre och kroniker
 • Inför Äldrevårdsmottagningar för multisjuka äldre
 • Hälsosamtal ska prioriteras och även genomföras i samband med pensioneringen

2. Anpassa sjukhusvården efter dagens behov

 • Möjlighet att välja mellan ett digitalt eller fysiskt besök
 • Möjlighet att välja utförare/vårdgivare
 • Se över möjligheten till alternativ drift av valda delar av specialistvården
 • Inför volontärer i samarbete med civilsamhället – ingen ska behöva dö ensam
 • Tillgång till cytostatikabehandling på samtliga sjukhus i länet

3. Se hela människan -låt patientens behov styra

 • Lättambulanser för säkrare sjuktransporter (istället för taxi)
 • Läkemedelsgenomgångar för alla med mer än 5 läkemedel
 • Jämställd och jämlik vård. Krafttag mot negativ särbehandling.
 • Fungerande rehabilitering i hela länet – på sjukhus och i primärvården
 • Inför en personlig kontakt i vården för alla kroniker och äldre multisjuka

4. Vårda och värdera personalen

 • Höjd grundbemanning. Alla ska orka jobba heltid.
 • Höj undersköterskornas kompetens. Skapa fler lokala YH-utbildningar så att undersköterskor kan specialisera sig
 • Inför patientnära servicepersonal, en modern form av vårdbiträden
 • Inför karriärtjänster, det ska löna sig att utbilda sig och stanna kvar ”på golvet”

5. Skapa förutsättning för gott ledarskap

 • Satsa på chefsutbildningar till alla ledare inom regionen
 • Lokalt ledarskap på varje klinik som främjar ansvarstagande
 • Chefer måste tillåtas arbeta på nytt sätt och styra personalgruppens sammansättning, bemanning och schemaläggning efter verksamhetens behov.
 • Alla chefer måste ges större befogenheter att erbjuda anpassade avtal för att locka personer inom bristområden.

En god regional utveckling och tillväxt är förutsättning för en god välfärd

För att regionen ska bli attraktiv krävs mer än bara en god sjukvård. Vi måste vara ett attraktivt län där utbildning, arbetsmarknad och kommunikationer fungerar. Därför innehåller vår liberala politik för bättre regional utveckling lösningar som gör livet enklare för föreningar och företag, som ger alla barn samma tillgång till kultur och där vi tar tillvara erfarenheter från omvärlden istället för att uppfinna hjulet själva.

Fem liberala förslag för bättre regional utveckling

 1. Mer samverkan med berörda intressenter kring regionala utvecklingsstrategin
 2. Samverka med civilsamhället och inför flexibel och förenklad administration vid bidrag
 3. Se över Kollektivtrafikmyndighetens organisation. Det ska vara enkelt att åka kollektivt.
 4. Bygg upp en filmfond som ger arbetstillfällen, ekonomisk tillväxt och ett mer attraktivt Västernorrland
 5. Ta tillvara på erfarenheterna från regionens internationella engagemang och använd goda exempel

Våra företrädare i regionen


Liberalernas ledamöter i regionfullmäktige 2018-2022


Ingeborg Wiksten
Ingeborg Wiksten, Njurunda
Ingeborg har varit involverad i landstingspolitiken sen mitten av 90-talet. 2011-2014 var Ingeborg ordförande för Folkhälso- primärvårds och tandvårdsnämnden. Idag är Ingeborg regionråd och ordförande för Vårdvalsutskottet som har det sammanhållna ansvaret för regionens primärvård. Hon är även ledamot i Scenkonst Västernorrland och ersättare Norrlands regionförbund. Hon bor i ett radhusområde i Njurunda och har 2 barn. Jämställd och jämlik vård är Ingeborgs hjärtefrågor. Ingeborg når du via e-post: ingeborg.wiksten@liberalerna.se.
Arne Engholm, L
Arne Engholm, Sundsvall
Arne är pensionär och har jobbat i telecom-branchen med hela Norrland som arbetsområde. Han brinner för regional utveckling och utveckling av djupare samarbete i regionen, i landet och inom EU. Arne bor i centrala Sundsvall. Arne har uppdrag för Liberalerna i AER (samarbetsforum för europeiska regioner) och är ersättare i Nämnden för hållbar utveckling.
Erica Markusson
Erica Markusson, Örnsköldsvik
Erica är affärsjurist och jobbar idag med innovationer och företags-utveckling. Hon bor med sin familj i Arnäsvall utanför Örnsköldsvik. Erica driver frågor så som utveckling av kvinnosjukvården, effektivare upphandling, tydligare ledarskap och styrning. Hon är förutom ledamot i regionfullmäktige även ersättare i Regionalt samverkansråd.

Övriga liberaler med regionuppdrag 2018-2022


Sarah Karlsson. 1a ersättare regionfullmäktige, ersättare regionstyrelsen, gruppledare

Leif Palmberg. 2e ersättare regionfullmäktige, ersättare Kulturforum

Andrè Strödin. 3e ersättare i regionfullmäktige

Camilla Nilsson. Ledamot Hälso- och sjukvårdsnämnden, nämndeman Kammarrätten, ersättare Övervakningsnämnden

Gun Stefansson. Ersättare Hälso- och sjukvårdsnämnden

Johan Landström. Vice ordförande Beredningen för medborgardialog

Ann-Katrin Holmgren. Revisor

Filip Jinton. Ersättare Stiftelsen Länsmuseet

Bror Wallström. Ersättare Coompanion

Anders Nylander. Nämndeman i förvaltningsrätten


Politikutveckling


Ingeborg, Bengt och Erica på fullmäktige i februari 2015

Inför varje regionfullmäktige samlas alla ledamöter och de ersättare som vill och har tid för att gå igenom sammanträdets ärenden och samtala om aktuell politik.

Motioner 2014-2018


Motioner är förslag på förändringar i regionens verksamhet som väcks av en eller flera ledamöter i regionfullmäktige. Nedan finner du de motioner Liberalerna har lämnat in till regionfullmäktige under förra mandatperioden.

Motion 2018-02 Nej till åldersdiskriminering i vården (Besvarad)

Motion 2017-10 Plan för införande av digitala lösningar i vården (Avslag)

Motion 2017-06 Digitaliseringspolicy (Bifall)

Motion 2017-06 Reglemente för sjuktransporter (Besvarad)

Motion 2017-06  Ytterligare en mobil tandvårdsklinik (Avslag)

Motion 2017-02 om lokalt ledarskap på sjukhusen (Alliansgemensam) (Avslag)

Motion 2017-02 Effektivare materialhantering (Alliansgemensam) (Avslag)

Motion 2017-02 Samarbetet i Norrland måste börja på riktigt (Alliansgemensam)

Motion 2017-02 kvalitetscertifiering stödtjänster (Avslag)

Motion 2017-02 Haverikommission (Avslag)

Motion 2016-10 Inför roterande opererande team (Avslag)

Motion 2016-10 Utred entreprenad av kvinnosjukvården i Sollefteå (Besvarad)

Motion 2016-06 Program mot hedersrelaterat våld (Avslag)

Motion 2016-06 Åtgärder för att hantera sekundärtrauma (Avslag)

Motion 2016-04 Återinför vårdbiträden i vården (Avslag)

Motion 2016-04 Gynna ansvarsfullt företagande vid upphandlingar (Avslag)

Motion 2016-04 Skapa digitalt familjecenter

Motion 2016-02 Handlingsplan mot våldsbejakande extremism (Besvarad)

Motion 2015-10 Minskat stafettberoende

Motion 2015-10 LVN måste bli en bättre arbetsgivare (Bifall)

Motion 2015-10 Inför ambulerande äldrevårdsteam (Besvarad)

Motion 2015-10 Anslagsfinansierad landstingsservice (Besvarad)

Motion 2015-06 Mer patienttid, mindre administration (Besvarad)

Motion 2015-06 Från idé till verklighet – stärk innovationskraften!

Motion 2015-04 Inrätta äldrevårdsmottagning i primärvården (Bifall)

Motion 2015-04 En kontakt i vården

Motion 2015-02 Nollvision för självmord (Besvarad)

Motion 2015-02 Kvalitetssäkring av patientnära laboratorieverksamhet (Besvarad)

Motion 2014-11 Utred förutsättningarna för ytterligare hospiceplatser (Avslag)

Motion 2014-11 Inför Karriärtjänster i vården (Avslag)