S+M+L blir ny majoritet i regionen

Idag presenterade Ingeborg Wiksten (L) tillsammans med Glenn Nordlund (S) och Lena Asplund (M) den nya majoritets-överenskommelsen för regionen.

Viktigast för oss Liberaler i förhandlingarna har varit att man redan kommande år ska tillskjuta medel till primärvården för att stärka den nära vården och för att avlasta specialistvården.

Region Västernorrland står inför stora utmaningar. Det handlar om långa väntetider och köer i vården, personalbrist i länets verksamheter, resursbehov i primärvården och nödvändigheten av en ekonomi som är i balans. Det behövs ordning och reda med en god styrning av regionens verksamheter.

Förtroendet för regionen hos befolkning måste öka. En stabil ledning är viktigt för att skapa den arbetsro och trygghet i organisationen som behövs för att möta de stora utmaningarna som finns inom hälso- och sjukvården.

En ekonomi i balans är en grundläggande förutsättning för att långsiktigt kunna upprätthålla och förbättra förtroendet för Region Västernorrland. Detta måste klaras inom befintliga resurser, därför säger vi nej till skattehöjning under mandatperioden.

Personalbristen och stafettberoendet måste brytas. Detta är det mest centrala problemet både
för sjukvården och för ekonomin. Personalbristen och stafettberoendet ska motverkas
genom att Region Västernorrland blir en bättre arbetsgivare, med tydligare styrning genom hela
organisationen.

Primärvården i länet är underfinansierad i relation till andra län och i relation till behovet hos
länets befolkning. Primärvården behöver få ett större utrymme i länets hälso- och sjukvårdsbudget och kommer att prioriteras i kommande budgetarbete. En bättre finansierad primärvård har möjlighet att på ett mer effektivt sätt avlasta specialistvården och bidra till kortare vårdköer.

Vårdbehovet hos våra mulitisjuka äldre är stort. Regionens arbete på detta område ska intensifieras. Psykiska ohälsan särskilt bland unga behöver mötas. Primärvårdens kompetens kring att
hantera psykisk ohälsa bland barn och ungdomar stärks. Familjecentraler behöver öppnas i hela
länet i samverkan och dialog med kommunerna.

Nya digitala tekniker och hjälpmedel behöver fortsätta utveckla vården och för att minska
administration och frigöra mer tid till vård.

De utmaningar som Region Västernorrland står inför kräver nya lösningar och att ideologiska skillnader på regional nivå läggs åt sidan under den kommande mandatperioden. Samarbetet bygger på en gemensam syn kring vilka utmaningar som Region Västernorrland står inför samt områden som behöver förbättras för att säkerställa en trygg och säker vård, en ekonomi i balans och ett län i utveckling.

Tillsammans bildar våra tre partier en tydlig majoritet som de kommande fyra åren ska arbeta för Västernorrlands invånares bästa, på både kort och lång sikt.

//
Liberalerna i regionfullmäktigeP.s: Har du frågor om överenskommelsen så hör gärna av dig till vår politiska sekreterare Sarah Karlsson, sarah.karlsson@liberalerna.se

error