Så vill L leda regionen

Liberalernas regionpolitik präglas av vår fasta övertygelse att all vård måste utgå från befolkningens behov.

Därför är primärvården, den nära vården, så viktig för oss. Liberalerna vill att alla på sikt ska kunna välja sin egen husläkare. För att få den bästa vården är det viktigt att känna tillit till sin doktor och slippa berätta sin sjukdomshistoria om och om igen. Vi ska börja med att ge multisjuka äldre och kroniker den möjligheten.

Samtidigt är det viktigt att få äldrevårdsmottagningar snabbt på plats på alla vårdcentraler i länet. Vi vet att möjlighet till regelbundna besök i primärvården ger trygghet, både för den som är äldre och anhöriga. Men även för andra som har stora vårdbehov.

Lika viktigt är det att organisera slutenvården så att den också blir nära! Varför kan man inte få cytostatika behandling på alla länets sjukhus, när man kan få det i så många andra regioner?

Vi vill också införa roterande opererande team, dvs operationsteam som åker runt mellan länets sjukhus och genomför högkvalitativa operationer, så att du kan opereras på hemmaplan.

Vården måste organisera sig smartare! Därför behöver vi ett tydligt lokalt ledarskap men också chefer som har mandat att fatta beslut så att de vågar tänka utanför boxen!

 

Fem liberala förslag för bättre hälso- och sjukvård


1. Satsa på primärvården och förebyggande vård

 • Mer pengar till primärvården
 • Fler familjecentraler och ökad samverkan mellan kommun och region
 • Inför primärvårdscentra med 1:a linjeansvar för psykisk ohälsa
 • Låt alla välja husläkare och börja med äldre och kroniker
 • Inför Äldrevårdsmottagningar för multisjuka äldre
 • Hälsosamtal ska prioriteras och även genomföras i samband med pensioneringen

2. Anpassa sjukhusvården efter dagens behov

 • Möjlighet att välja mellan ett digitalt eller fysiskt besök
 • Inför roterande opererande team
 • Se över möjligheten till alternativ drift av Sollefteå sjukhus och delar av specialistvården
 • Inför volontärer i samarbete med civilsamhället – ingen ska behöva dö ensam
 • Tillgång till cytostatikabehandling på samtliga sjukhus i länet

3. Se hela människan -låt patientens behov styra

 • Lättambulanser för säkrare sjuktransporter (istället för taxi)
 • Läkemedelsgenomgångar för alla med mer än 5 läkemedel
 • Jämställd och jämlik vård. Krafttag mot negativ särbehandling.
 • Fungerande rehabilitering i hela länet – på sjukhus och primärvård
 • Inför en personlig kontakt i vården.

4. Vårda och värdera personalen

 • Höjd grundbemanning. Alla ska orka jobba heltid.
 • Höj undersköterskornas kompetens. Skapa fler lokala YH-utbildningar så att undersköterskor kan specialisera sig
 • Inför patientnära servicepersonal, en  modern form av vårdbiträden
 • Inför karriärtjänster, det ska löna sig att utbilda sig

5. Skapa förutsättning för gott ledarskap

 • Satsa på chefsutbildningar till alla ledare inom regionen
 • Lokalt ledarskap på varje klinik som främjar ansvarstagande
 • Chefer måste tillåtas arbeta på nytt sätt och styra personalgruppens sammansättning, bemanning och schemaläggning efter verksamhetens behov.
 • Alla chefer måste ges större befogenheter att erbjuda anpassade avtal för att locka personer inom bristområden.

 

Fem liberala förslag för bättre regional utveckling


 1. Mer samverkan med berörda intressenter kring regionala utvecklingsstrategin

 2. Samverka med civilsamhället och inför flexibel och förenklad administration vid bidrag

 3. Se över Kollektivtrafikmyndighetens organisation. Det ska vara enkelt att åka kollektivt.

 4. Bygg upp en filmfond som ger arbetstillfällen, ekonomisk tillväxt och ett mer attraktivt Västernorrland

 5. Ta tillvara på erfarenheterna från regionens internationella engagemang och använd goda exempel

 

Läs hela Liberalernas vision för regionen i Liberalernas Regionplan 2019-2021

 

error