Bättre förutsättningar för kvinnojourerna

Liberalernas landsmöte beslutade att det behövs bättre förutsättningar för landets kvinnojourer. Liberalerna i Sundsvall tog redan i april initiativ till långsiktig finansieringslösning av tjejjouren Skogsrå i Sundsvall.

Alla kommuner ska ha samarbete med en lokal kvinnojour, antingen i den egna kommunen eller i närområdet. Liberalerna ser också att det behövs ett långsiktigt och enhetligt stödsystem där kvinno- och tjejjourer i hela landet får mer likvärdiga förutsättningar.

Mäns våld och förtryck mot kvinnor är det mest extrema uttrycket för kvinnors utsatthet och har sin grund i synen på kön, makt och sexualitet. Alla former av våld i relationer och könsrelaterat våld ska förebyggas. Vi vill ha resurser till mer förebyggande arbete, att fler som förföljer sin ex-partner ska få elektronisk fotboja, och vi vill ge landets kvinnojourer långsiktiga och rimliga ekonomiska villkor.

Tillgången till och finansieringen av kvinnojourer behöver inventeras. Under Liberalernas ledning ökade Alliansregeringen det statliga stödet till kvinnojourerna men flera kvinnojourer rapporterar likväl om en allvarlig trend med allt värre platsbrist. Det är därför viktigt att också kommunerna ser till att kvinnojourerna
och de skyddade boendena får tillräckliga resurser.

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har i sina öppna jämförelser bland annat enkätfrågor om skyddat boende. Det finns dock ingen redogörelse för i vilken mån tillgången till skyddat boende motsvarar behoven, inte heller om frågor kring fysisk tillgänglighet, anslagsperioder, samverkan över kommungränser eller andra relevanta frågor.

Trots det viktiga arbete som kvinnojourernas bedriver är de ofta undermåligt finansierade. Många kvinnojourer är beroende av kommunernas ettåriga finansiering, som de måste söka varje år. Ansökningsprocesserna tar mycket tid och resurser som annars skulle gå till att hjälpa fler utsatta kvinnor. Stödet till kvinnojourerna måste vara mer långsiktigt, så att de kan organisera sin verksamhet. Utöver de ettåriga bidragen kan mer projektpengar sökas från länsstyrelsen till exempel, men allt som allt ser finansieringen av kvinnojourerna väldigt olika ut i olika delar av landet. Vi behöver få till stånd en mer långsiktigt och stabil finansiering så att kvinnojourerna kan ägna sig åt att hjälpa utsatta kvinnor i stället för att söka projektpengar.

Liberalerna i Sundsvall har redan lokalt lämnat en motion till kommunfullmäktige om att upprätta ett IOP-avtal med tjejjouren Skogsrå för att säkerställa deras långsiktiga finansiering.

I motionen föreslår Liberalerna att kommunfullmäktige beslutar om att teckna ett IOP-avtal med tjejjouren Skogsrå, avseende ett ekonomiskt stöd på 150 000 kr årligen i minst 3 år.

Bakgrund till motionen
Tjejer och unga kvinnor i åldern 16-24 år tillhör den grupp där psykisk ohälsa ökar mest. Denna grupp av tjejer och unga kvinnor är till stor del utsatta for våld, där det sexuella våldet sticker ut mest.

Tjejjouren Skogsrå i Sundsvalls kärnverksamhet är jourverksamhet där de stöttar och lyssnar på stödsökande. De möter tjejer och unga kvinnor i åldern 10-25 år, där de vanligaste ämnena är psykisk ohälsa, relationer och våld (ofta med inslag av sexuellt våld). Förutom jourverksamheten gör de skolbesök, medverkar på fritidsgårdar, nattvandrar, håller i tjejgrupper och stöttar vid polisbesök etc. Under 2016 hade tjejjouren ca 650 kontakter med stödsökande tjejer och unga kvinnor och har långa köer av stödsökande p.g.a. bristande resurser. Förutom ett nytillkommet bidrag från Socialstyrelsen som är öronmärkt tilllönekostnader, är de beroende av ideellt arbete samt mindre gåvor och bidrag. Komplicerade regelverk runt offentliga bidrag gör det svårt for tjejjouren att få de ekonomiska medel som behövs for att bedriva verksamheten på ett effektivt och tillfredställande sätt.

Förslaget
Tjejjouren Skogsrå utfor ett mycket viktigt arbete i att stötta tjejer och unga kvinnor. I socialtjänstlagen 5 kap 11 § stipuleras att en socialnämnd särskild ska beakta kvinnor som är eller har blivit utsatta for våld. Väsby kommun bland andra, har tecknat ett så kallat IOP-avtal (ideburet offentligt partnerskap) med tjejjouren i Väsby kommun for att skapa möjlighet for mer långsiktig verksamhet for detta viktiga arbete. Vi inom Liberalerna anser att det är av stor betydelse for Sundsvalls kommun med en stabil tjejjour. Därfor föreslår vi ett riktat årligt ekonomiskt stöd for att skapa nödvändiga förutsättningar for verksamheten.

Vi hoppas att motionen kommer behandlas på kommunfullmäktige i november.

 

error