Sveriges längsta vårdköer

Vad görs åt de växande vårdköerna?

Västernorrland har idag Sveriges längsta vårdköer i slutenvården och Västernorrland har sex månader i rad varit sämst i Sverige med att uppfylla vårdgarantin när det gäller väntetid för operation. Att vänta på operation både förvärra situationen för patienten medicinskt och förhindra patienten livskvalitet.  För att få en tid till första besök till en specialistvårdsmottagning vid någon av länets sjukhus får över 30% vänta mer 3 månader. För att sen få sin behandling eller operation är väntan ännu längre. Och vad gäller återbesök ser det ännu värre ut. Det är bara 61% av patienterna som får sitt återbesök i tid.

Samtidigt blir det också allt svårare att få kontakt med sin vårdcentral. Telefon- tillgängligheten har sjunkit i vårt län och ligger nu under rikssnittet. Det som är mest oroande i detta är att det är landstingets egna Hälsocentraler som drar ner statistiken. De privatägda vårdcentralerna klarar nämligen telefontillgängligheten till 96% medan de Hälsocentraler som drivs i egen regi bara klara att uppnå vårdgarantin till 81%.

När det sen kommer till barn och ungas psykiska ohälsa satsade Alliansen föregående mandatperiod på en förstärkt vårdgaranti med öronmärkta pengar för att öka tillgängligheten till vården för barn och unga med psykisk ohälsa. För att bidra till ett vidmakthållande av det arbete som gjordes inom satsningen försätter SKL att visa samlad aktuell statistik från Barn- och ungdomspsykiatrin. Målet med satsningen var att minst 90 procent av patienterna ska ha fått en första bedömning inom 30 dagar och minst 80 procent av patienterna en påbörjad fördjupad utredning/behandling inom ytterligare 30 dagar. Men i Västernorrland är det idag inte ens vart annat barn/ungdom som får det. Endast 41% får en tid för första bedömning inom 30 dagar och endast 67% får påbörjad behandling eller fördjupad utredning inom 30 dagar.

När Liberalernas Ingeborg Wiksten vid regionfullmäktige i juni ställde frågor om detta till Erik Lövgren (S) var svaret inte upplyftande. Ewa Back (S) som svarade kunde konstatera att den situation vi beskriver är korrekt men hon kunde inte ge några betryggande svar. 

Landstinget Västernorrland har i sex månader i rad varit sämst i Sverige på att uppfylla vårdgarantin och pendlat på den jumboplatsen sedan 2015 .

Du skriver i svaret I svaret står att produktionen ökat, det är bra, men det verkar landet i övrigt också har gjort. Jämfört med andra regioner ligger vi ändå väldigt dåligt till. (Enligt statistiken i väntetider i vården)

Förra mandatperioden låg vi på en hög måluppfyllelse. Om vi jämför med t.ex april 2014 då var det 92% som fick vård inom 90 dagar. Och så såg det ut ungefär under hela mandatperioden.

Men i april 2016 och i april 2017 har måluppfyllelsen sjunkit till 63- 64%. Alltså 30%-enheter!
Ändå har inte, som du skriver vidare, antalet operationssalar påverkats av ombyggnationen av Operationscentrum i Sundsvall, vilket är bra, men det gör det ännu märkligare att köerna har kunnat växa så enormt.

Bakom siffrorna över växande köer och väntetider döljer sig enskilda människor i vårt län som behöver vård. Om jag läser statistiken rätt så var det 3743 invånare i Västernorrland som nu fått vänta längre än 90 dagar på operation.

Liberalerna tycker det är av största vikt att majoriteten inser allvaret och gör allt de kan för att komma tillrätta med vårdköerna. Det finns mycket mer att önska där.

Alliansregeringen antog utmaningen och kunde med vårdgarantin och kömiljarden uppnå kraftigt kortade vårdköer. Tyvärr har denna positiva utveckling brutits när kömiljarden avskaffades.

Förra mandatperioden fick landstingen också extra medel för att klara den förhöjda tillgängligheten till BUP inom 30 dagar.

Det gav i vårt län tillgänglighet till BUP på 93% år 2013 och 99% år 2014. Idag är tillgängligheten till BUP nere på 41% och Västernorrland är sämst i klassen jämfört med resten av landet! Många landsting ligger kvar på 90% tillgänglighet eller mer.

Våra barn och unga får alltså inte vård i tid. 30 dagar är en väldigt lång tid för en tonåring.

Liberalerna kan bara konstatera att tillgängligheten i vårt landsting är betydligt sämre idag än under alliansens tid och att det tyvärr i mångt och mycket fortsätter att försämras.

Ingeborg Wiksten

error