Förslag för att bättre hantera följder av rekordstort flyktingmottagande i länet

 
Västernorrland är ett av de län som tagit emot flest flyktingar utifrån antal medborgare det senaste året. Det innebär en ökad belastning på många av våra samhällssystem. Liberalerna lämnade i juni in 2 motioner till landstingsfullmäktige med förslag för hur vi kan hjälpa personal att hantera sekundärtrauma samt om hur vi i alla våra verksamheter kan synliggöra problemet med hedersrelaterat våld.

Ett utökat flyktingmottagande har lett till att många yrkeskategorier inom landstinget dagligen arbetar med patienter och familjer som varit med om traumatiska upplevelser. Vår personal måste ha verktyg för att kunna kombinera rätt bemötande med individuell vägledning och stöd.

Om den anställde inte har rätt verktyg, rätt stöd, för att hantera traumat kommer personens hälsa att påverkas. Vilket i sin tur påverkar sjukskrivningstal och övrig personals arbetsbelastning.

Därför föreslår Liberalerna att landstinget, i samverkan med länets kommuner, tar fram stöd- och utbildningsmaterial till vår personal som underlättar bemötandet av personer som överlevt trauma. Samt att en översyn görs av vilka rutiner och verktyg vår personal har i vardagen för att bemöta berättelser om traumatiska upplevelser.

Landstinget behöver också ett systematiserat arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. Ett problem som berör många olika offentliga och civila aktörer som skolan, socialtjänsten, landstinget, polisen och frivilligorganisationer. Allt för många ungdomar och unga vuxna får inte älska vem de vill. Enligt Ungdomsstyrelsens studie ”Gift mot sin vilja” från 2009 upplevde så många som 70 000 ungdomar i Sverige att de inte fritt kan välja vem de ska gifta sig med.

Att ta fram ett sammanhållet program för detta arbete skulle kunna bidra till effektivare metoder, tydligare prioriteringar och bättre samordning.

Liknande program finns redan i en del kommuner. Ett bra exempel är Örebro som har en handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck där en samordnare genomför kontinuerliga informationsinsatser, utbildningar och särskilda insatser för identifierade riskgrupper. Något som tydligt framkommer i handlingsplanen är att åtgärderna bygger på ett delat ansvar och vikten av samarbete mellan olika offentliga aktörer.

Skapandet av ett program skulle medverka till att frågan lyfts och att landstinget tydligt markerar att hedersvåld existerar och att det är fullständigt oacceptabelt. I alltför många kretsar ifrågasätts fortfarande förekomsten av hedersrelaterat förtryck och våld. Därför föreslår Liberalerna att ett program tas fram för landstingets arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Utan adekvata verktyg är det svårt att känna att man har koll på läget. Då kan man inte leverera det där lilla extra. Det blir sämre vård för patienterna och sämre arbetsmiljö för personalen.

De här två förslagen tillsammans hoppas vi kommer kunna bidra till att sänka sjukskrivningstalen i landstinget samt att ge personalen bättre verktyg i mötet med patienter som utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck.

Små insatser kan göra stor skillnad.

Liberalerna i landstinget,

Ingeborg Wiksten, Arne Engholm, Erica Markusson, Stina Ekbäck

error