Vi vill se friskare ungdom

Fysisk aktivitet i unga år har stor betydelse inte bara för ungdomarnas hälsa, utan även deras kunskapsutveckling. Genom fysiska aktiviteter ges ungdomar tillfälle att knyta sociala kontakter, väsentliga för vuxenlivet. Fysiska aktiviteter är även en framgångsfaktor för lyckad integration.

barnTimrå kommun har sedan 2001 haft en friskvårdssatsning för högstadieelever som kallas “Friskare ungdom”. Satsningen som nu är en del av högstadieskolornas profil innebär att kommunen tillsammans med lokala idrottsföreningar erbjuder 20 olika aktiviteter på elevens val. Skolorna står för transport till och från aktiviteter som ligger utanför skolans område. För att få delta i de fysiska aktiviteterna ska eleverna ta ställning mot alkohol, doping och andra droger. De ska även ta avstånd från kränkande handlingar, följa fair-play och vårda sitt språk. Arbetet har utvärderats vid ett flertal tillfällen.

På Geneskolan har eleverna idag möjlighet att välja mellan fyra olika profiler: Musik och skapande, Media och kommunikation, Slöjd, design och konstruktion samt Idrott, hälsa och livsstil.

Liberalerna Örnsköldsvik vill se fler liknande satsningar i kommunen. Fysisk aktivitet bidrar positivt för folkhälsan och genom att aktiviteterna inkluderas i skolornas verksamhet ges alla ungdomar samma möjligheter att delta.Superhjalte

Vi föreslår kommunfullmäktige att besluta

att bildningsnämnden ges i uppdrag att tillsammans med lokala idrottsföreningar erbjuda fysiska aktiviteter till kommunens högstadieungdomar.

att aktiviteterna utformas så att de bidrar till en ökad integration i kommunen.

att de elever som deltar i aktiviteterna förbinder sig att ta ställning mot droger och bidra till en positiv värdegrund.

För Liberalerna Örnsköldsvik

Bror Wallström Lena Jonsson

error