Miljö- och energipolitik för framtiden

En liberal miljöpolitik utgår från människans förmåga att lösa problem. Vetenskapens, teknikens, demokratins och marknadsekonomins utvecklingskraft erbjuder fantastiska möjligheter.

Vi får inte blunda för de stora utmaningar vi står inför. Risken för globala klimatförändringar är överhängande. Den globala biologiska mångfalden fortsätter att utarmas i snabb takt. Balansproblemen i många ekologiska system, t.ex. Östersjön, är större än tidigare. Storstädernas snabba tillväxt, särskilt i fattiga länder, medför kortsiktigt stora påfrestningar på naturmiljön. Den okontrollerade användningen av kemikalier har långsiktigt negativa miljöeffekter som förvärras av bristfällig avfallshantering.

Vi har ett ansvar att förvalta natur och miljö på ett sådant sätt att vi efterlämnar en värld i ekologisk balans till kommande generationer. För att få kraft och acceptans för miljöåtgärder krävs delaktighet av samhällets olika aktörer.

error