Personalpolitisk policy utan politiskt inflytande

För att förändra en organisationskultur krävs ett medvetet strategiskt arbete. Alla i organisationen ska vara övertygade om att organisationen arbetar mot ett gemensamt mål. Den process som föregått det här beslutet om reviderad personalpolicy är under all kritik.

Visst, medarbetare har fått varit delaktiga genom workshops MEN politiken, som är ytterst ansvarig för landstingets personal, har inte varit delaktig. Efter återremiss har nämnderna fått information men någon delaktighet har det inte varit tal om. Om man verkligen vill lösa landstingets strukturella problem måste organisationens medlemmar känna att de har något att vinna på att förändra organisationen i önskvärd riktning.

23 % av landstingets ackumulerade underskottet beror på merkostnader för stafettläkare.
Stafettläkare är vår verksamhets konsulter. Vid sällanuppgifter eller uppgifter som kräver hög produktionstakt kan konsulttjänster ge en ren besparing. Det är stor skillnad på att tvingas rekrytera en narkosläkare för en veckas tid och en chefsläkare för fem år. Det faktum att den skillnaden inte görs tyder på en osund organisationskultur.

Den sittande vänstermajoriteten har helt lämnat walk-over…Så länge de visar att lojalitet till landstinget inte lönar sig kommer vi fortsätta springa i samma ekorrhjul.

error