Liberala frågor i Övik

Vi kan på olika sätt påverka Örnsköldsviks framtid. Förutom genom förslag i budget och verksamhetsplaner kan födslat lämnas genom motioner tillkommunfullmäktige. Frågor kan ställas till kommunfullmäktige genom interpellationer.

Budgetförslag

Din röst räknas – alla dagar – Skuggbudget 11 november 2018

I Liberalernas skuggbudget för Örnsköldsvik för 2019, med prognos för 2020-2022 sätter vi skolan först,
människan i centrum och kräver att kommunens nämnder arbetar mot gemensamma mål. Vi vill se att underhåll går före dyra investeringar. Genom ny teknik och nya
arbetsmetoder skapar vi ekonomiskt utrymme för lärande.

Budgetförutsättningar, Målstyrd driftbudget, Nämndsindelad driftbudget, Skattemedel per nämnd, Investeringsbudget

Nya möjligheter för Örnsköldsvik!

I budget för 2017 satsar vi Liberalerna och övriga i Alliansen (C, KD, L och M) på barn i behov av särskilt stöd och stöd till föreningslivet. Vi vill även se att Bredbynskolan står färdig redan till skolstarten 2018. Dessutom prioriterar vi renovering och tillbyggnad av befintliga vård- och omsorgsboenden före nybyggnation. / 160602

Motioner

Ansvarsfullt företagande är en fråga för kommunen!

Vita-jobb-modellen som S och V lanserat i kommuner och landsting har visat sig tandlös och verkningslös. Med tankeBygg på den möjlighet som kommunens upphandlingar ger för att påverka företagens sociala ansvarstagande krävs andra verktyg!
Verksamhetsanpassade krav på redovisning av företagens förhållningssätt kring betalning av skatter och avgifter är enligt vår bedömning ett verktyg som gör upphandlingarna säkrare och enklare för alla parter. Företagens arbete med socialt ansvar omfattar miljömässiga, sociala och ekonomiska perspektiv och ses av många företag som ett sätt att vårda sitt varumärke. Om ansvarsfullt företagande inkluderas i upphandlingarna skapas konkurrens på lika villkor för seriösa företag.

Återför vårdbiträden i kommunen!

gammal1För oss är det självklart att ta tillvara människors kompetens på bästa sätt. Kommunen har som offentlig arbetsgivare en viktig uppgift i att skapa arbetsplatser där människor kommer till sin rätt och där deras kompetens kommer tillvara. Idag har vi en situation där många sjuksköterskor och undersköterskor kan uppleva att de inte räcker till, de upplever en stressad arbetsmiljö. Genom att återinföra vårdbiträden kan vårdens resurser användas bättre och fler människor komma ut på arbetsmarknaden.

 

Ge den specialistutbildade undersköterskan en självklar plats!

Framtidens vård- och omsorg kräver personal med specialistkompetens på alla nivåer.
Det finns ett behov av att bättre tillvarata undersköterskors kompetens och ge möjlighet till vidareutbildning. Vi föreslår därför att Örnsköldsviks kommun skapar möjligheter för att ta tillvara undersköterskors kompetens, bland annat genom att stötta inrättande av fler YH-utbildningar för specialisering av undersköterskor.

Nya tag mot äldres undernäring!

doktornVar tredje sjukhuspatient är undernärd. Det beror ofta på problem långt före sjukhusvistelser. Liberalerna vill att Örnsköldsviks kommun i högre utsträckning tar tillvara landstingets kunskaper för att förebygga undernäring, genom samverkan med äldretandvård, dietister och genom läkemedelsgenomgångar. Vi vill se en kommunövergripande strategi mot undernäring i samverkan med övriga kommuner och landstinget.

 

Dags att förebygga våldsbejakande extremism i Övik

Så som många kommuner redan förstått är det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism extremt viktigt. Örnsköldsviks kommun har möjlighet att bidra till att hindra rekrytering till våldsbejakande miljöer och ta ansvar för det förebyggande arbetet. Liberalerna föreslår därför att en handlingsplan utarbetas för att värna demokratin.

Låt barn och ungdomar göra sig hörda!

Superhjalte

Barn och ungas inflytande i kommunen ska inte begränsas till vuxnas barn- och ungdomsanalyser. När vi ska avgöra flera viktiga beslut för kommunens framtid måste vi även visa barn och ungas inflytande genom handling! /160208

Väderberoende hemtjänst m.m.

Förebyggande åtgärder ska sättas in före våra medborgare råkat ut för en fallolycka. De flesta personer som faller bor fortfarande hemma och har liten eller ingen kontakt med vård och omsorg. För att undvika fallskador krävs det därför ett medvetet riktat förebyggande arbete.

Vi föreslår därför att alla invånare över 75 år erbjuds konsultationer i hemmen för att förebygga fall. Vi föreslår även att väderberoende hemtjänst erbjuds till personer vars risk för fallolyckor ökar på grund av snö, halka eller andra yttre omständigheter. /160208

Åtgärder för att hantera sekundär trauma

När någon engagerar sig i och får empati för människor som överlevt trauma utsätts de för så kallad sekundär traumatisering. För att kunna hjälpa de som behöver hjälp måste vi ge kommunens personal verktyg för att kunna kombinera rätt bemötande med individuell vägledning och stöd.

Vi föreslår därför åtgärder för att underlätta bemötandet av personer som överlevt trauma. Vi föreslår även att kommunens personal får tillgång till jourhavande kurator/terapeut/psykolog via webb eller telefon för att bearbeta sina upplevelser samt ge individer och familjer direkt kontakt med korrekt vård. /160208

Interpellationer