Landstingsplan 2017-2019

Ingeborg Wksten (L) presenterade på landstingsfullmäktige 28 april Liberalernas landstingsplan för perioden 2017-2019. Vi fortsätter att leverera nytänk och moderna lösningar för att få en hållbar ekonomi över tid. Digitalt familjecenter där gravida och småbarnsföräldrar kan chatta med en barnmorska eller BVC-sköterska så man kanske kan slippa åka in till akuten mitt i natten. Socialt ansvarstagande i landstingets upphandlingar. En ny ekonomimodell. Bättre arbetsvillkor med mindre helgtjänstgöring för att kunna locka tillbaka de sjuksköterskor och undersköterskor som nu flyr landstinget. Inte för att de inte gillar jobbet, utan för att det inte går att kombinera med familjeliv och en meningsfull fritid. Läs vår landstingsplan. Där finns många fler idéer som äldrevårdsmottagningar, personlig vårdkontakt och bättre samarbete med kommunerna och civilsamhället.

IW20160428_plan17-19

 

Liberalernas Landstingsplan 2017-2019

Frånsett från dagens ekonomiska situation ser Liberalerna behovet av att se över alla verksamheter i både stort och smått för att få en verksamhet som är modern och patientsäker. Nytänk och utveckling utifrån länets nuvarande demografi istället för avveckling.

 

Liberalerna föreslår:

 1. Alternativ drift på fler verksamheter även inom specialistvården. Stordrift och centralisering av verksamheter ger inte automatiskt några besparingar utan kan istället bli kostnadsdrivande. Utred roterande team.
 2. Alla chefer måste ges förutsättning att anpassa schemaläggning av verksamheten efter behov och personalens kompetens.
 3. Verksamhetsansvariga måste få större möjlighet att rekrytera personal till sin verksamhet. Chefer måste få större befogenheter att erbjuda anpassade avtal för att locka personer inom bristområden.
 4. Inför AST-utbildningar för specialiteter med störst brister.
 5. Fler lokala YH-utbildning för att undersköterskor ska kunna specialisera sig i geriatrik, äldrepsykiatri, rehabilitering, palliativ vård, handikappomsorg, anhörigstöd och äldreomsorg.
 6. Fler undersköterskor på våra vårdavdelningar för att ta tillvara sjuksköterskors kompetens på bästa sätt.
 7. Inför en modern form av vårdbiträden, patientnära servicepersonal.
 8. Höjd grundbemanning. I en modern sjukvårdsorganisation ska ingen medarbetare behöva jobba fler än 2 av 5 helger i ett första steg med målet max var tredje helg.
 9. Alla har rätt till heltid men orkar alla arbeta heltid? Liberalerna vill att landstinget redovisar könsuppdelad statistik över hur många som inte jobbar heltid.  
 10. Krafttag mot negativ särbehandling som beror på omedvetna attityder och okunskap.
 11. Förebyggande vård är nyckeln till friskare befolkning. Förebygg benskörhet. Ta hand om ungdomars ohälsa.
 12. Satsa på primärvården. Inför kvällsöppna hälsocentraler. Närakuter i våra stora centralorter. Äldrevårdsmottagningar med regelbundna besök för de mest sjuka äldre.  En personlig kontakt i vården och ambulerande äldrevårdsteam på alla 3 orter i länet där vi har akutmottagning. Asylteam som kan uppsöka flyktingförläggningar.
 13. Ett helhetsgrepp över rehabiliteringen i länet. Undersök möjlighet att åter ta i bruk rehab-lokalerna på Sollefteå sjukhus. Inför “kultur på recept”.
 14. Ökad satsning på psykisk hälsa, både i slutenvård och i primärvården.
 15. En nollvision för självmord.
 16. Mer samarbete med samhällets ideella krafter för att klara utmaningarna med många nyanlända invandrare, eu-migranter, situationen med allt fler hemlösa psykiskt sjuka och andra utsatta grupper.
 17. Skapande av ett digitalt familjecenter.
 18. Rätt att välja vårdgivare såväl inom landstinget som i hela landet.
 19. Inför en anslagsfinansierad landstingsservice.
 20. Ställ krav på socialt ansvarstagande vid upphandling.

Läs hela planen här:

FramsidaLPLiberalerna2017-2019