Landstinget/Regionen

Västernorrland ska vara en region präglad av mångfald, bra miljö, hållbar utveckling, goda arbets-­, utbildnings­- och utvecklingsmöjligheter, tillgänglig kollektivtrafik, utbyggd infrastruktur, aktiva idéburna organisationer och ett rikt kulturliv. Vi ska främja kreativitet, skapa goda förutsättningar för innovationer och regional hållbar tillväxt.

spargris Vi lever i en ny tid. Vården utvecklas i snabb takt. Det som kan utföras på våra sjukhus blir allt mer avancerat och det som tidigare var avancerat blir standard. För större patientsäkerhet och bättre kvalitet måste volymerna öka och koncentreras. Hur ska vi få ut mesta möjliga vård med begränsade resurser, en åldrande befolkning och fortsatta medicinska framsteg?

Det behövs ett radikalt omtag utifrån befolkningens behov av vård, genom att ta vara på den nya tekniken och ökade resurser till primärvården. Majoritetens hysteriska nedskärnings- förslag med endast ekonomin i fokus är ingen framkomlig väg. Vi behöver tänka nytt!

Det finns ett akut behov att se över hela vårdkedjan. Jourlinjer som skapades för 10–20 år sedan får än idag bestämma hur vårdutbudet ska se ut. Primärvården kan göra så mycket mer för så många fler med mer resurser. Ny teknik gör att det blir allt fler dagoperationer där primärvården får en allt större betydelse. Vård nära ger effektivare resursanvändning och bättre vårdkvalitet. Ny teknik gör också att vården kan rädda allt fler, därför ökar behovet av avancerad livräddande vård och behandling. Satsa på en modernisering av vården där varje patient får rätt vård på rätt plats i rätt tid.

5561 - Sjukvård

Dessvärre är det många medborgare som inte litar på att sjukvården fungerar, trots att vården vårdar, behandlar och botar fler än någonsin. Man upplever brister i bemötande av en allt mer stressad personal. Man får berätta sin sjukdomshistoria om och om igen för nya stafettläkare. Man saknar kontinuitet och trygghet hos ordinarie personal. För att komma ifrån dyra stafetter behövs därför en satsning på arbetsmiljön och kompetensen för befintlig personal. Tiden för vårddokumentation måste minska så att tid används till patienter och inte för att gå in och ur olika system på datorn. När man minskade antalet undersköterskor och tog bort vårdbiträden steg också missnöjet bland sjuksköterskorna. Det kan inte vara vettigt att högutbildad vårdpersonal ska dela ut matbrickor, bäddar sängar och gå ut med sopor i stället för att ta hand om patienter. Landstingets resurser måste användas optimalt. Det är hög tid att införa vårdbiträden igen.

Samarbetet i Norrland måste börja på riktigt. I dag slåss sjukhusen om de få specialistläkare som är villiga att jobba långt från storstan. Om det finns specialister på sportskador i Jämtland, låt dem då vara det för hela Norrland, med forskning och möjlighet till utveckling. Om Örnsköldsvik har lyckats rekrytera en kirurg som är expert på tarmoperationer, låt dem bygga ett team och bli hela Norrlands center för avancerade tarmoperationer. Först då närmar vi oss jämlik vård.

Det är också lätt att glömma bort ambulansens utveckling, från enbart transport till tekniskt avancerad mottagning. Där har Västernorrland Sveriges högsta kompetens med specialistutbildade sjuksköterskor. Behandlingen börjar inte när man kommer till akuten, den börjar när ambulansen kommer.5556 - Sjukvård

 Inför opererande team som servar alla tre sjukhusen med planerade operationer och akuta operationer inom sin specialitet. Patienten får sin operation på närmaste sjukhus och med bästa möjliga kvalitet. Med akuta tider inlagda bland de planerade tiderna kan de patienter som kommer in akut under kvälls och nattetid smidigt planeras in dagen efter. Om det inte kommer några akuta patienter så är en standby-kö en alternativ lösning. Varför vänta tre till sex månader på en operation, när du med kort varsel kan få samma operation redan i morgon?

IW20160428_plan17-19 Det som skiljer oss Liberaler från den rödgröna landstingsledningen är att när det finns en påtaglig oro för framtiden är vår första tanke inte nedläggning utan utveckling. Vi har under 2016 lämnat in fler motioner än alla övriga partier tillsammans. Med nya moderna Liberala förslag räds vi inte framtiden, vi vill forma och leda den.

 

 

Fem liberala förslag för god hälso- och sjukvård

 

 • Satsa på primärvården – förebyggande vård är nyckeln till friskare befolkning

  • Förebygg benskörhet
  • Ökad satsning på psykisk hälsa
  • Äldrevårdsmottagningar med regelbundna besök för multisjuka äldre
  • Inför kvällsöppna hälsocentraler
  • Inför en nollvision för självmord
 • Anpassa sjukhusvården efter dagens behov

  • Modernisera den psykiatriska vården
  • Inför roterande opererande team
  • Skapa ett digitalt familjecenter
  • Ett helhetsgrepp över rehabiliteringen i länet. Undersök möjlighet att åter ta i bruk rehab-lokalerna på Sollefteå sjukhus
  • Alternativ drift på fler verksamheter även inom specialistvården
  • Mer samarbete med kommunerna, andra landsting och samhällets ideella krafter
 • Se hela människan – låt patientens behov styra

  • Jämställd och jämlik vård. Krafttag mot negativ särbehandling som beror på omedvetna attityder och okunskap
  • Inför en personlig kontakt i vården för kroniker
  • Rätt att välja vårdgivare såväl inom regionen som i hela landet
 • Vårda och värdera personalen

  • Höjd grundbemanning. I en modern sjukvårdsorganisation ska ingen medarbetare behöva jobba fler än 2 av 5 helger i ett första steg med målet max var tredje helg.
  • Fler undersköterskor på länets vårdavdelningar för att ta tillvara sjuksköterskors kompetens på bästa sätt.
  • Höj undersköterskornas kompetens. Skapa fler lokala YH-utbildning så att undersköterskor kan specialisera sig.
  • Inför en modern form av vårdbiträden, patientnära servicepersonal.
 • Skapa förutsättning för gott ledarskap

  • Satsa på chefsutbildningar till alla ledare inom organisationen.
  • Alla ledare måste ges förutsättning att anpassa bemanning och schemaläggning efter verksamhetens behov.
  • Alla ledare måste ges större befogenheter att erbjuda anpassade avtal för att locka personer inom bristområden.

 

Superhjalte För regionens utveckling är samverkan med länets kommuner, länsstyrelsen och ett aktivt deltagare i EU­projekt både som medfinansiär och projektägare av största vikt.

Högre utbildning och kompetensförsörjning är centralt för länets utveckling. Mittuniversitetet har en strategisk betydelse, inte minst genom att erbjuda närhet till utbildning. Insatser för att fler unga ska slutföra grundskola och gymnasieskola och etablera sig på arbetsmarknaden är prioriterade.

Grunden för arbetet med regional tillväxt är de tre hållbarhetsperspektiven: ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Genom att utveckla den egna verksamhet bidrar regionen till utveckling av hela regionen, till exempel genom klimatsmart resande och upphandling och effektivare samverkan med kommunerna.

Med invånarnas bästa i fokus och tillsammans med civilsamhälle, näringsliv och övrig offentlig sektor har regionen förutsättningar att utvecklas till ett av Sveriges mest attraktiva län.

Med nya moderna förslag räds vi inte framtiden, vi vill forma och leda den!

Läs gärna Liberalernas regionplan i sin helhet. Du hittar den här: Liberalernas Regionplan 2018-2020

 

Liberalernas ledamöter i landstingsfullmäktige 2014-2018


Ingeborg Wiksten, gruppledare

Ingeborg har varit involverad i landstingspolitiken sen mitten av 90-talet. Förra mandatperioden var Ingeborg ordförande för Folkhälso- primärvårds och tandvårdsnämnden, idag är hon ledamot i landstingsstyrelsen och leder Liberalernas partigrupp i landstinget. Hon bor i ett radhusområde i Njurunda tillsammans med sina 2 barn. Jämställd och jämlik vård är Ingeborgs hjärtefrågor. Ingeborg når du via e-post på adressen ingeborg.wiksten@liberalerna.se eller på Twitter

 

Arne Engholm

Arne Engholm, Sundsvall

Arne är  nyligen pensionerad, och har jobbat i telecom-branchen med hela Norrland som arbetsområde. Han brinner för regional utveckling och utveckling av djupare samarbete i regionen, i landet och inom EU. Arne bor i centrala Sundsvall. Arne har uppdrag för Liberalerna i AER (samarbetsforum för europeiska regioner) och landstingsstyrelsen.

 

 

Stina Ekbäck

 Stina Ekbäck, Kramfors

Stina är sen några år pensionär. Hon jobbade tidigare på länsstyrelsen med företagsamhet och har drivit projekt kring kvinnors företagande. Stina började sin yrkeskarriär som sköterska. Stina bor  med sin man utanför Kramfors och är även Liberalernas ledamot i kommunfullmäktige i Kramfors.

 

 

Erica Markusson

Erica Markusson, Örnsköldsvik

Erica är affärsjurist och jobbar idag med innovationer och företagsutveckling. Hon bor med sin familj i Arnäsvall utanför Örnsköldsvik. Erica driver frågor så som utveckling av kvinnosjukvården, effektivare upphandling, tydligare ledarskap och styrning.

 

 

 

Liberalernas ledamöter i vårdnämnderna


Catrin Eliasson, ledamot i Folkhälso-, Primärvårds- och Tandvårdsnämnden

Catrin blev invald som Liberalernas ledamot i FPTN våren 2016. Catrin bor på Alnö i Sundsvall, har bakgrund som sköterska, har jobbat med upphandling på landstinget och är nu egen företagare. Catrin har ett stort engagemang och personlig erfarenhet från sin mors sista tid i livet av hur det kan gå om sjukvården inte lotsar patienten rätt. För kontakt mejla catrin.eliasson@liberalerna.se

 

Sarah Karlsson, Hälso- och sjukvårdsnämnden

Sarah har varit Liberalernas ledamot i Hälso- och sjukvårdsnämnden sen 2011. Sarah bor i Härnösand med sin familj och är utbildad barnsjuksköterska. Hon har jobbat inom sjukhusvården och jobbar nu med barnhälsovård i primärvården. Sarah är även politisk sekreterare för Liberalerna i landstinget. Sarah når du lättast genom att mejla sarah.karlsson@liberalerna.se eller skicka direktmeddelande på Facebook eller Twitter.

 


 

Liberalernas landstingsfullmäktigeledamöter i Västernorrland

F.v: Stina Ekbäck, Erica Markusson, Arne Engholm, Ingeborg Wiksten och gruppens politiska sekreterare Sarah Karlsson

 

Politikutveckling


Inför varje landstingsfullmäktige samlas alla ledamöter och de ersättare som vill och har tid för att gå igenom sammanträdets ärenden och samtala om aktuell politik.

Ingeborg, Bengt och Erica på fullmäktige i februari 2015

Ingeborg, Erika och Bengt. Bengt är ersättare för Liberalerna i landstingsfullmäktige, från Timrå.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motioner


Motioner är förslag på förändringar i landstingets verksamhet som väcks av en eller flera ledamöter i landstingsfullmäktige. Nedan finner du de motioner Liberalerna har lämnat in till landstingsfullmäktige hittills denna mandatperiod.

Motion 2018-02 Nej till åldersdiskriminering i vården

Motion 2017-10 Plan för införande av digitala lösningar i vården

Motion 2017-06 Digitaliseringspolicy (Bifall)

Motion 2017-06 Reglemente för sjuktransporter (Besvarad)

Motion 2017-06  Ytterligare en mobil tandvårdsklinik (Avslag)

Motion 2017-02 om lokalt ledarskap på sjukhusen (Alliansgemensam)

Motion 2017-02 Effektivare materialhantering (Alliansgemensam)

Motion 2017-02 Samarbetet i Norrland måste börja på riktigt (Alliansgemensam)

Motion 2017-02 kvalitetscertifiering stödtjänster (Avslag)

Motion 2017-02 Haverikommission (Avslag)

Motion 2016-10 Inför roterande opererande team

Motion 2016-10 Utred entreprenad av kvinnosjukvården i Sollefteå (Besvarad)

Motion 2016-06 Program mot hedersrelaterat våld

Motion 2016-06 Åtgärder för att hantera sekundärtrauma

Motion 2016-04 Återinför vårdbiträden i vården (Avslag)

Motion 2016-04 Gynna ansvarsfullt företagande vid upphandlingar

Motion 2016-04 Skapa digitalt familjecenter

Motion 2016-02 Handlingsplan mot våldsbejakande extremism (Besvarad)

Motion 2015-10 Minskat stafettberoende

Motion 2015-10 LVN måste bli en bättre arbetsgivare (Bifall)

Motion 2015-10 Inför ambulerande äldrevårdsteam (Besvarad)

Motion 2015-10 Anslagsfinansierad landstingsservice (Besvarad)

Motion 2015-06 Mer patienttid, mindre administration (Besvarad)

Motion 2015-06 Från idé till verklighet – stärk innovationskraften!

Motion 2015-04 Inrätta äldrevårdsmottagning i primärvården (Bifall)

Motion 2015-04 En kontakt i vården

Motion 2015-02 Nollvision för självmord (Besvarad)

Motion 2015-02 Kvalitetssäkring av patientnära laboratorieverksamhet (Besvarad)

Motion 2014-11 Utred förutsättningarna för ytterligare hospiceplatser (Avslag)

Motion 2014-11 Inför Karriärtjänster i vården (Avslag)