Med Alliansen växer Örnsköldsvik!

Alliansen presenterade den 2 juni vårt budgetförslag för 2018-2020. Liberalerna Örnsköldsvik är glada att se flera satsningar på de områden vi vill kämpa för de närmsta åren! 

Ett återgående tema i vår budget är, som tidigare år, effektiviseringar oc konkurrensutsättningar. Vi prioriterar  ett vinstmål om 2-3%. Vi ser ett stort behov av underhåll och investeringar, men trots ett gynnsamt ränteläge krävs under överskådlig tid fokus på återbetalning av skulder. Endast genom en initialt minskad belåning skapas utrymme för nya, nödvändiga investeringar.

Kommunen som arbetsgivare ska ta tillvara på kompetens på bästa sätt och skapa tillfällen för fler människor att komma ut på arbetsmarknaden. Vi vill se att andra kompetenser som empati, närvaro och tålamod. Kompetensförsörjningen är en utmaning inom flera yrkesgrupper och för oss i Alliansen är det viktigt att medarbetare med en specifik utbildning arbetar med det de ska och att det blir fler assistenter och liknande som stöttar upp med servicefunktioner. Vi vill se en större differentiering av tjänster med arbetsuppgifter på olika nivåer

Av de nya förslagen som lämnas är vi Liberaler särskilt glada för förslagen om:

Bildande av ett av näringslivet ägt näringslivsbolag. Modellen har vi hämtat från bl.a.  Motala  och Ånge och den innebär att de direkta näringslivsfrågorna drivs av ett näringslivsbolag som huvudsakligen ägs av näringslivet och där kommunens röst är lika som vilket annat företag som helst i kommunen. Det leder till en större matchning mellan näringslivets behov och de projekt som initieras. Eftersom näringslivets engagemang är nyckeln till framgång så ser vi i Alliansen stora möjligheter för Örnsköldsvik att skapa ett ännu bättre företagsklimat! Samtidigt renodlas den kommunala verksamheten mot ett uppdrag för att skapa långsiktig samhällsnytta.

Ett utökat uppdrag för elevhälsan Idag hamna barn som lämnar barnavårdscentralen mellan stolarna tills dess elevhälsovården tar över uppdraget. Vi satsar därför 2 mnkr för en försöksverksamhet under 2018.

Vi stärker det sökbara tilläggsbeloppet som ger särskild uppmärksamhet för barn i behov av särskilt stöd med tio miljoner kronor årligen. Det sökbara tilläggsbeloppet ska inkludera elever med kognitiva och eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och kan sökas av både kommunala skolor och friskolor.

Kommunen som arbetsgivare ska ta tillvara på kompetens på bästa sätt och skapa tillfällen för fler människor att komma ut på arbetsmarknaden. Vi vill se att andra kompetenser än teoretiska tas tillvara, kompetenser som empati, närvaro och tålamod. Kompetensförsörjningen är en utmaning inom flera yrkesgrupper och för oss i Alliansen är det viktigt att medarbetare med en specifik utbildning arbetar med det de ska och att det blir fler assistenter och liknande som stöttar upp med servicefunktioner. Vi vill se en större differentiering av tjänster med arbetsuppgifter på olika nivåer.

Ett krafttag för att korta de långa handläggningstiderna för bygglov och detaljplaner. Det är många företag som vill växa och utvecklas men som hindras och hamnar i handläggningsköer. Alliansen avsätter i budget en miljon kronor extra per år för att köpa tjänster inom området under 2018-19.

Alliansens budgetförslag 2018-2020

error