Cancerrehabiliteringen måste stärkas

Fler patienter än någonsin överlever cancer och utvecklingen går snabbt framåt. Fler patienter lever också med kronisk cancer. Cancer som inte kan botas helt, men vars spridning kan hejdas eller bromsas. Kronisk cancer kan skrida framåt mycket långsamt eller förbli oförändrad och är ofta en psykiskt tung börda både för patienten och hens anhöriga. Vi har nu ett nationellt vårdprogram för cancerrehabilitering som ska hjälpa vårdgivaren att anpassa vården efter patientens behov.

Cancerrehabilitering ska vara en integrerad del av svensk cancervård. Rehabiliteringsåtgärder är aktuella genom hela vårdkedjan. Därför vänder sig vårdprogrammet till alla som möter patienter med cancer, oavsett var och när under sjukdomsprocessen det inträffar.

Landstinget självskattar att vi behöver stärka både cancerrehabiliteringen i länet och den palliativa vården i länet.

Liberalernas gruppledare Ingeborg Wiksten ställde därför inför landstingsfullmäktige i november en rad frågor om cancerrehabiliteringen i Västernorrland.

Vi frågade hur landstinget Västernorrland har anpassat länets cancerrehabilitering efter det nationella vårdprogrammet, vilka prefessioner som ingår i de multiprofessionella team som jobbar med cancerrahabilitering i länet, Hur rehabiliteringsinsatser för cancerpatienter samordnas mellan primärvård och slutenvård i landstinget Västernorrland, om patienter som fått cancerdiagnos erbjuden psykosocialt stöd samt hur vården följer upp patientens behov av psykosocialt stöd och rehabilitering.

Det skriftliga svaret beskrev tyvärr mest de standardiserade vårdförlopp som införts och som håller på att införas. Detta är visserligen jättebra, men blir de standardiserade vårdförloppen inte implementerade i alla led kommer reslutaten utebli även fortsättningsvis.

I interpellationsdebatt om cancerrehabiliteringen i länet svarar ordförande för Hälso- och sjukvårdsnämnden Ewa Back (S) att hon är nöjd med länets cancerrehab. Men det rimmen illa med den information och den statistik som vårdnämndens fick tidigare i november. Där presenterades statistik som visare att landstinget måste stärka både cancerrehabiliteringen och den palliativa vården i länet. Att då ansvarig nämnds ordförande är säger att hon nöjd med länets cancerehabilitering är minst sagt oroande.

error