Motion om att skapa innovationskraft

Innovation. Vad är det? Innovation kan definieras som nya eller bättre sätt att skapa värden för samhälle, företag och individer.

För över ett år sen lämnade Liberalerna in en motion till landstingsfullmäktige med förslag för ökad innovationskraft i landstinget. Det som beskrivs i svaret på motionen är bra, men det beskriver främst det ständiga förbättringsarbetet i organisationen… Lean.

Av andra landsting och regioner har vi lärt oss att avgörande för innovation och utveckling är en innovationsvänlig kultur med stöttande ledarskap, mandat och tid.

För att på allvar skapa en innovationsvänlig kultur måste kreativt tänkande stöttas och uppmuntras. Ansträngningar måste göras för att skapa ekonomiska och sociala värden. En nödvändig förutsättning är ersättningssystem som lämnar utrymme för innovation och styr i rätt riktning. Det behövs även struktur och strategi för att skapa långsiktighet, trovärdighet och legitimitet.

Vårdens innovationer har långa utvecklingsperioder. Det måste finnas en grund för tester och pilotprojekt. Det måste finnas ledare som kan samarbeta och bygga tillit i den egna organisationen och relationer med andra aktörer.

Systematiskt innovationsarbete handlar ofta om att sätta samman och ibland kanske slå sönder stuprör. Det krävs någon som kan springa mellan, se helheten och skapa kopplingar mellan olika projekt. Det krävs en struktur som synliggör och sätter samman personer, aktörer och enheter. Det krävs låga trösklar till den offentliga marknaden för små innovativa företag.

VEM är det som driver landstingets egna innovationsarbete? Vem vänder sig medarbetare och medborgare till för att faktiskt skapa värde av sina idéer? Och vad får dem att dela med sig av sina idéer till landstinget? Vilken strategi ha landstinget för forskning, utbildning och innovation?

Vi frågade efter en innovationsstruktur i vår motion. Inget i svaret till motionen beskriver att en sådan struktur finns på plats.

error