Förändring i Vårdvalets regelbok skapa hinder

Socialdemokraterna och Miljöpartiet vill med stöd av Vänsterpartiet göra väsentliga förändringar i det dokument som styr landstingets avtal med utövare av primärvård i länet. Den så kallade Regelboken som reglerar Vårdvalet i länet.

Om vi börjar med frågan om att utöka vårdansvaret för asylsökande så har vi ett system för hur vår sociala välfärd ska finansieras. Jag ser gärna att vi i landstinget har en medmänsklig och generös bedömning av hur vi ska ta vårt vårdansvar. Men vi måste ändå förhålla oss till verkligheten. Och verkligheten är att vi har begränsade resurser för att finansiera vår vård. Att i den situation vi idag befinner oss ta ett ofinansierad ekonomiskt ansvar, som riskerar slå undan andra vårdområden, det är inte långsiktigt hållbart och inte något vi i liberalerna kan ställa oss bakom.

Vad gäller förslaget om Familjecentraler utesluter förslaget alternativa utförare. Det i sin tur innebär att Timrå t.ex. helt fråntas möjligheten till en familjecentral. Möjligheterna att skapa familjecentraler i övriga delar av länet kommer även det kraftigt att inskränkas. Vilket är oerhört synd då familjecentraler har stora positiva samhällsekonomiska konsekvenser.

Kollektivavtal. Liberalerna vill se mångfald. Inom alla områden. Även länets näringsliv. Jag tycker därför det är oerhört sorgligt om landstinget medvetet ska bidra till att begränsa mångfalden bland företagen i länet. För det är det som blir konsekvensen av att kräva kollektivavtal utan undantag. För vilka är det som har möjlighet att ha kollektivavtal?

Med kollektivavtal avses skriftligt avtal mellan arbetsgivarorganisation eller arbetsgivare och arbetstagarorganisation om anställningsvillkor för arbetstagare eller om förhållandet i övrigt mellan arbetsgivare och arbetstagare. 23 paragrafen MBL

Enskilda näringsidkare och fåmansbolag utan anställda har inte kollektivavtal. Enskilda näringsidkares egen arbetsinsats omfattas ALDRIG av kollektivavtal. Det är dessa personer som ni genom denna förändring av regelboken kommer att stänga ute från landstingets verksamhet.

Och heltider… Ja en enskild näringsidkare har sällan enbart en 40 timmarsvecka. Men det blir ändå helt omöjligt för dem att uppfylla kravet på heltidstjänst då de inte är anställda i sin enskilda firma.

Erica Markusson, ledamot för Liberalerna i landstingsfullmäktige Västernorrland

error