Sverige är bättre idag än 2006 men vi vill mer!

Förra helgen ägde Folkpartiet liberalernas landsmöte rum i Västerås. Folkpartiets nya partiprogram antogs. Det togs också ett viktigt beslut i regeringsfrågan med total enighet, att vi går till val för att alliansregeringen ska bli återvald samt att Folkpartiet inte kommer ingå i en rödgrön regering.

Med Folkpartiet i regeringen har Sverige blivit bättre och mer liberalt. Tack vare ökade välfärdssatsningar så är Sverige i dag ett bättre land att leva i än 2006. Sverige har fler läkare än 2006, fler sjuksköterskor, fler vårdcentraler, fler apotek och kortare vårdköer. Resurserna till vården, äldreomsorgen och till personer med funktionsnedsättning har ökat sedan 2006. Bostadsbidraget för barnfamiljer och pensionärer är högre, flerbarnstillägget, högkostnadsskyddet för tandvård, grundnivån i föräldrapenningen och grundavdraget för pensionärer är högre än 2006. Sverige har högre lärartäthet av utbildade lärare, högre personaltäthet av skolsköterskor, skolkuratorer och skolpsykologer. Studenternas studiemedel har aldrig haft större köpkraft. Sverige har fler kvinnor som är ordförande i statliga företag, fler kvinnor som är chefer och fler kvinnliga professorer än 2006. Välfärden har byggts ut till historiska nivåer, sysselsättningen har ökat och skatterna har sänkts.

Men vi vill mer.

Folkpartiet vill:

· Att företagens sjuklöneansvar bör slopas på sikt, samtidigt som arbetsgivarnas incitament att förebygga arbetsrelaterade skador och sjukdomar och bidra till rehabilitering av anställda blir tydligare. I första hand bör ett avskaffande av den andra sjuklöneveckan prioriteras. Goda villkor för företag och företagare skapar tillväxt och fler jobb vilket i sin tur säkrar den generella välfärden.

· Sänka trösklarna till arbetsmarknaden och göra den mer dynamisk. För att detta ska kunna ske måste arbetsrätten anpassas till nya förhållanden. Turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd (LAS) ska utgå från kompetens, inte anställningstid. En förändring i arbetsrätten ska kombineras med ett bättre omställningsstöd för den enskilde i form av allmän och statlig arbetslöshetsförsäkring och ökade möjligheter till kompetensutveckling. Kvalifikationsreglerna måste stödja arbetslinjen men utformas så att försäkringen breddas.

· Att trygghetsboenden ska vara ett alternativ för äldre som önskar bo med personal till hands och möjlighet att äta gemensamma måltider. Trygghetsboenden ska inte vara biståndsbedömda. För att stärka den enskildes makt över sin vardag ska äldreomsorgens åtaganden tydliggöras i en omsorgsgaranti med mätbara kvalitetskrav. Om omsorgsgarantin inte uppfylls ska den äldre få ersättning. Individens egna önskningar ska tydliggöras i ett Leva livet-kontrakt som ska ligga till grund för innehållet i den dagliga omsorgen.

· Att skolans huvudmannaskap ska vara statligt och att kvaliteten och valfriheten i skolan ska värnas. En förutsättning för att fristående förskolor och skolor ska få tillstånd är att de drivs av seriösa ägare som tar ett långsiktigt ägaransvar samt uppfyller kvalitetskraven.

· Att sexualbrottslagstiftningen måste utgå från brottsoffrets rätt till sexuell integritet. Ett mycket viktigt och normbildande ställningstagande är att sexualbrottslagstiftningen ska kompletteras med en separat straffbestämmelse om sexuella handlingar som genomförs utan en persons samtycke. Samt att den som borde förstått att samtycke inte förelegat ska kunna dömas.

Folkparitet och Alliansregeringen har genomfört en omfattande reformagenda på område efter område. Välfärden har stärkts och sysselsättningen har ökat trots att världen har befunnit sig i en djup finanskris.

Men vi är inte nöjda. Vi tänker inte luta oss tillbaka. Vi är inte färdiga. Mer behöver göras.

Vi vill mer.

Marie Melsom (FP Sundsvall), Ombud för Västernorrland

Eva Olstedt-Lundgren (FP Härnösand), Ombud för Västernorrland

Henrik Edlund (FP Kramfors), Ombud för Västernorrland

Erica Markusson (FP Örnsköldsvik), Ombud för Västernorrland

Eva Halling (FP Sollefteå), Ersättare för Västernorrland

Jonas Bylund (LUF Västernorrland), Ersättare för Västernorrland

Artikeln publicerades i Sundsvalls tidning 2013-11-26

error