Språket är nyckeln till framgång

Vi gillar Jan Björklunds och integrationsminister Erik Ullenhags reformpaket för att förbättra skolresultat för nyanlända elever. En bra start i skolan för våra nyanlända svenskar är en bra start på en framtid i Sverige. För elever som kommer till Sverige efter att de fyllt 12 år vill vi förlänga skolplikten till dess att målen i svenska i årskurs 9 är uppnådda eller tills att eleven fyller 18 år.

En anledning till det är att av de nyanlända elever som kommer till Sverige efter skolstart och som är födda utanför Europa var det år 2011 endast 44 procent som blev behöriga till gymnasiet. Allt fler elever kommer till Sverige när de är äldre och allt fler kommer från länder med undermåliga skolsystem, såsom Somalia och Afghanistan. Nyanlända elever som kommer till Sverige börjar ofta i förberedelseklass. Vårt mål är att nyanlända elever så fort som möjligt ska ingå i den ordinarie undervisningen. Ingen elev ska gå längre än ett år i förberedelseklass. Kunskaper i svenska är avgörande för elevens möjlighet att tillgodogöra sig andra skolämnen.

error